Elektronické viackomponentné dávkovacie váhy

typ VDV

Elektronické viackomponentné dávkovacie váhy2019-02-15T09:53:04+01:00

Dávkovacie váhy sa vo všeobecnosti používajú na navažovanie (dávkovanie) jednotlivých položiek podľa známej receptúry. Ako príklad možno uviesť výrobu betónových zmesí (betónu), kde sa jednotlivé frakcie štrku, cement, voda a plastifikátor postupne navažujú a nakoniec zmiešajú v miešačke.
Riešenie navažovania a dávkovania materiálov závisí od finálneho produktu a technologického postupu pri výrobe. Na navažovanie položiek receptúry môže byť použitá jedna váha na všetky položky alebo v prípade rozmanitosti materiálov je potrebné zvoliť správny spôsob dávkovania s prihliadnutím na vlastnosti materiálu. Spôsob navažovania položiek receptúry môže byť aj pre ten istý produkt odlišný.
Navažovanie a dávkovanie materiálov podľa receptúr sa používa napr. pri výrobe kŕmnych zmesí, miešení betónu, príprave chemických zmesí alebo viackomponentných kvapalín. Receptúrne navažovanie je bežné v potravinárstve (mäsopriemysel, pekárne), chemickom priemysle.

  • dávkovacie váhy radíme medzi váhy s automatickou činnosťou bez zásahu obsluhy v samotnom procese váženia
  • doprava váženého materiálu (zásobník, dopravník, šnekový podávač) do váhy je riadená programovým režimom vážiaceho indikátora alebo PC
  • vážený materiál je v cykle váženia automaticky navážený v stanovených pomeroch hmotností jednotlivých dávok podľa naprogramovaných vážiacich receptúr
  • prepojenie váhy s PC umožňuje grafické zobrazenie celého vážiaceho systému – monitoring, archiváciu, vyhodnotenie a tlač vážnych údajov resp. ich zostáv