Služby

Služby2019-03-28T09:05:51+01:00

Kalibrácie – zjednodušene povedané, kalibrácia váhy je základný postup (skúška váhy) pre zistenie skutočného stavu meradla. Užívatelia váh si často myslia, že kalibrácia váh je nastavenie (justáž) váhy . Až na základe kalibrácie je možné v prípade potreby pristúpiť k justovaniu (nastaveniu) váhy alebo meradla.
Výsledok kalibrácie informuje o stave meradla v nadväznosti na jeho deklarované parametre. Kalibrácie váh vykonávame kalibrovanými závažiami s následným vystavením kalibračného certifikátu/protokolu.


Zabezpečenie overovania určených meradiel
 – v súlade s platnou legislatívou ponúkame služby súvisiace s overovaním váh (prvotné alebo následné overenie). Základom je kontrola a príprava váhy na overenie, nastavenie meradla (justovanie) a tiež prípadná asistencia pri overení.

Pravidelné kontrolné prehliadky – pomáhajú udržiavať meradlo a jeho časti vo funkčnom stave a pôsobia preventívne proti vzniku nepredvídaných porúch. Podľa súčasnej legislatívy je doba platnosti úradného overenia váhy zvyčajne 2 roky. To však nezaručuje, že meradlo zodpovedná deklarovaným parametrom, laicky povedané, že „váži presne“. Nepresnosti alebo odchýlky pri vážení v dlhšom časovom horizonte môžu mať za následok vznik nemalých škôd v neprospech užívateľa váhy alebo zákazníka. Preto doporučuje vykonávať na meradle pravidelné kontrolné prehliadky aj počas platnosti overenia.
To isté doporučenie platí aj pre ostatné meradlá, ktoré nepodliehajú úradnému overovaniu

Na obrázku vrecovacia váha pracujúca vo veľmi prašnom prostredí.

Návrhy riešení/konzultačná činnosť v oblasti váženia, dávkovania a riadenia výrobných procesov.