Popis vybraných inštalácií

Popis vybraných inštalácií2019-04-03T09:14:25+02:00

Východoslovenské stavebné Hmoty a.s. Turňa nad Bodvou , prevádzky na výrobu betónu B2 Košice, B3 Košice a prevádzka B6 Prešov.

Riadiaci systém výroby betónu s elektronickými dávkovacími váhami
Systém riadi, monitoruje a zabezpečuje dávkovanie jednotlivých komponentov kameniva a cementu, vody a chemických plastifikátorov na základe údajov zvolenej receptúry. Všetky 3 výrobné prevádzky boli doplnené systémom na meranie vlhkosti jemnej štrkovej frakcie s následnou úpravou/korektúrou spracovávanej receptúry pre dosiahnutie predpísanej percentuálnej presnosti ako aj pomerov jednotlivých komponentov betónovej zmesi.
Celý proces dávkovania surovín a výroby betónu je znázornený na monitore obsluhy PC. Všetky údaje o navažovaní,výrobe betónu, receptúrach sú archivované s možnosťou tlače výstupných zostáv. Pred obsluhou a zásahmi nepovolaných osôb je systém chránený prístupovými heslami jednotlivých osôb

E.L.V., a.s. Senec
Riadiaci systém výroby betónu, riadiaci systém transportu namiešaných dávok.
Zabezpečuje dávkovanie základných surovín (štrky, cementy, voda) a miešanie zmesi. Neskôr bola linka doplnená o dávkovanie plastifikátora a v miešačke bolo doplnené meranie vlhkosti betónovej zmesi. Od vlhkosti zmesi je riadené dávkovanie vody do miešačky.

Plnenie betónu do stĺpovej formy a systém monitoringu a riadenie otáčiek vytáčacieho stroja
V závislosti od množstva plneného betónu je vyhodnocovaný a riadený pohyb stĺpovej formy. Množstvo je sledované vážením vyskladňovacieho zásobníka. Centrálny riadiaci systém zabezpečuje plnenie vo väzbe veličín pohybu a odbúdania materiálu tak, aby boli zachované technické parametre pri minimalizácii nákladovosti.

NEWCO, a.s. Košice – spoločnosť v rámci U.S. STEEL, a.s.
Kompletný systém navažovania a automatického riadenia pri výrobe odsírovacích zmesi pre výrobu železa
Kompletné riešenie dodávky technológie počnúc zásobníkmi komponentov, vyskladňovanie z big-bagov, cez dopravu komponentov, dávkovanie, váženie a automatické riadenie s vizualizáciou procesu výroby, zberom údajov a ich spracovaním. Riešenie technológie do výbušného prostredia.

KREMIX Košice, LASSELSBERGER Trebišov
Systém navažovania komponentov a automatického riadenia výroby suchých omietkových zmesí
Váhový systém v rozsahu 4 ks viackomponentných dávkovacích váh, systému automatického riadenia výroby a balenia vyrobených suchých zmesí (ventilová balička aj balička na šité vrecia).

Kompletné riadenie celej technológie od riadenia spracovania vstupného materiálu (sušenie), cez riadenie a kontrolu samotného procesu výroby až po expedíciu hotových výrobkov ako volne ložených resp. vrecovaných. Vizualizácia celého procesu výroby, zber, údajov a ich spracovanie.

Technológia riešená s ohľadom na aktuálne európske normy zabezpečenia presnosti dávkovania a homogenity výsledného produktu.

Poľnonákupy v SR a ČR
Komplexné dodávky vážiacich a riadiacich systémov
pri príjme suroviny do sila a pri expedícií zo sila sa využili prietočné váhy PRV
pri výrobe krmných zmesí boli dodávané nové resp. elektronizované viackomponentné dávkovacie váhy VDV,
pri výrobe premixov boli dodané viackomponentné dávkovacie váhy VDV 30,
vyrobené kŕmne zmesi sa expedujú cez vrecovacie váhy VRV 50 alebo cez váhy s nadstavbou k plneniu „Big – Bagov“,
systém riadenia procesu výroby, pri ktorom sa ovládajú jednotlivé pohony, dopravníky, výpuste. Snímajú sa teploty, hladiny Min. a Max., čas. Ovládanie jednotlivých technologických zariadení: šrotovníky, granulátory, miešačky
Novogal, a.s. Dvory nad Žitavou
Poľnonákup HORNONITRAN a.s., Prievidza
Poľnonákup TOPĽA a.s., Vranov n/T.
Poľnonákup POVAŽAN a.s., Žilina
Poľnonákup ZÁHORAN a.s., Senica
Gemernákup, a.s. Rimavská Sobota
Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. Prešov
Poľnonákup POVAŽAN, a.s. Žilina
Poľnonákup BOSKOP, Trenčín
Poľnonákup Hontianske Nemce
ZEZANA CHRLICE pre. Chrlice, Kyjov, Ivančice atď.

ALUFINAL Žiar Nad Hronom
Vážiaci a expedičný systém v skladoch hotových hliníkových profilov.
V systéme je zapojených 5 vážiacich miest a 2 PC. Hlavnou požiadavkou na systém je zabezpečovať váženie profilov pri balení a tlač expedičných lístkov. Pre váženie boli použité rozmerovo atypické váhy AV 3000. Pre presné váženie bol zvolený odbúdací postup váženia profilov. Expedičné lístky sú tlačené priamo pri každom vážiacom mieste.

MONDI, a.s. Ružomberok
CHEMOSVIT a.s. Svit
SHP a.s. Harmanec (Harmanecké papierne)
CONTITECH SEALING a.s. Nováky
Navažovacie a vyhodnocovacie systémy expedície tovaru, navažovacie systémy výrobných odpadov
Systém zabezpečuje zber, spracovanie a tlač navážených údajov. Plošinové váhy sú prispôsobené rozličným transportným dopravníkom a cestám. Spracované údaje sú zasielané do nadradených informačných systémov podniku (ESO).

DUSLO a.s. Šaľa, NCHZ a.s.Nováky
Systémy navažovania pri expedícii granulovaných výrobkov
Navažovanie chemických granulátov do veľkoobjemových vakov typu “ Big-Bag“ na plošinových váhach s nadstavbami doplnený zariadením na nafukovanie vaku pred jeho plnením. Po navážení dávky je vážiaci údaj exportovaný do databázy PC.

Systém navažovania pri expedícii materiálu z PVC (NCHZ)
Komplexný navažovací systém granulátu PVC do veľkoobjemových vakov typu “Big – Bag“ na plošinových váhach s nadstavbou.

Komplexný systém aj s transportom obtiažne dopravovateľného materiálu pozostáva z 2 kusov váh 6 ks expedičných zásobníkov s dopravou navažovaného materiálu riešenou pomocou vákuového dopravného systému.

MPC s.r.o. Spišská Nová Ves
Navažovanie cestovinových produktov do veľkokapacitných vakov typu Big-bag
Pivovar Gemer, a.s. Rimavská Sobota
Systém sledovania výťažnosti
Sledovanie výťažnosti spracovania linky pri výrobe sladu pomocou prietočných váh.

Nestlé Food, s.r.o. Prievidza
Váženie zásobníkov
Váženie zásobných nádrží drene a následné distribučné dávkovanie drene cez kruhové rozdeľovače do zásobníkov.

Mlyn, a.s. Košice
Vážiaci systém do sila – pozostáva zo 4 ks prietočných váh cez ktoré sa riadi, sleduje a vyhodnocuje príjem materiálu a jeho pohyb v sile.

Slovmag, a.s. Lubeník
Systém navažovania pri expedícií materiálov
Expedovaný materiál (magnezit) je v rámci expedície dávkovaný a balený na vrecovacích váhach VRV 25.

MäsoSpiš, s r.o. Spišská Nová Ves, HYZA a.s. Žilina, THP a.s. Topoľčany
Vážiaci systém a systém sledovania výroby
Jednotlivé pracoviská/váhy navažovacích systémov sú komunikačne prepojené s riadiacim váhovým serverom (PC). Jednotlivé vážiace indikátory váh ALYA typu BL sú vybavené alfanumerickou klávesnicou a grafickým
5-riadkovým displejom, čo umožňuje obojstrannú komunikáciu medzi váhou a PC. Takto postavený systém umožňuje monitorovať váženie surovín pri ich prechode medzi jednotlivými skladmi, čím sa sleduje pohyb surovín v celom procese výroby.

Konštrukcia systémov umožňuje ich komunikačné prepojenie internými informačnými systémami podniku.

MATADOR a.s. Púchov, Gumárny a.s. Zubří
Komplexné vážiace pracoviská pre navažované chemických prísad gumárenskej výroby
Pracovisko je tvorené 4 váhami prepojenými s váhovým serverom na databázové spracovanie vážiacich údajov a prípravu vážiacich plánov.Receptúry z centrálneho počítača sú zobrazované na displeji vyhodnocovacej jednotky. Každá položka receptúry má zadanú svoju toleranciu v ktorej musí byť navážená. V prípade ak je daný komponent mimo tolerancie, systém neumožní zobrazenie nasledujúcej položky. Systém umožňuje kompletný monitoring, archiváciu i export vážiacich údajov do vyššieho nadradeného systému.

Agrochemický podnik, Jihlava, Agroracio, Tornaľa
Automatizovaný systém výroby granulovaných hnojív
Pomocou 4 dávkovacích váh sú dávkované základné suroviny. V ďalšom procese výroby je riadená miešačka komponentov, kompaktor a granulátor. Súčasťou riadenia je ovládanie súvisiacich dopravných zariadení (výťahov, závitníkových dopravníkov, klapiek).

Hydina ZK, a.s., Košice, CIMBAĽÁK Bardejov
Informačný systém zberu a riadenia technologických veličín
Snímanie technologických veličín ako je teplota, tlak, vlhkosť, prietok, koncentrácia čpavkových pár. Riadiaci počítač zabezpečuje zber údajov zo siete Echalon, spracovanie nameraných veličín, grafické zobrazovanie prebiehajúcich procesov s vyznačenými hodnotami snímaných veličín na zariadeniach, ktoré sú v prevádzke.

Kontinuálne dávkovanie scrapsu
Uzavretý navažovací systém dávkovania scrapsu do spracovávanej receptúry kontinuálnym spôsobom cez systém dávkovania špeciálnym jednoúčelovým vážiacim systémom s prepojením na nadriadený riadiaci systém celej výroby Simatic.

BALIARNE OBCHODU POPRAD a.s., prevádzka Poprad a Spišská Belá
Dodávka a inštalácia komplexného informačného systém generovania a tlače etiket /termotlačiareň Z4M/ s čiarovým kódom pre baliacu prevádzku a expedičného systému s prenosnými čítačkami čiarových kódov na vyskladňovanie a exekúciu obchodných príkazov z vyššieho nadradeného systému podniku.

JOHNS MANVILLE SLOVAKIA .a.s Trnava
Vážiaci, výrobno-expedičný a skladový systém
6 kompletných navažovacích miest vybavených etiketivacou technikou , prenosnými snímačmi a databazovým spracovaním a exportom vážiacich údajov do informačného systému podniku

Dávkovací a baliaci systém sekaného vlákna
V prevádzke sú inštalované tri linky. Jedna linka umožňuje dva spôsoby balenia. Základné balenie (cca 1000 kg) do kartónových obalov na paletách prebieha automaticky so zabezpečením posuvu prázdneho obalu na vážený dopravník a s automatickým odsunom po navážení zvoleného množstva.

V prípade potreby je možné linku jednoducho prispôsobiť na balenie materiálu do igelitových vriec (cca 25 – 30 kg). Zariadenie na vrecovanie je projektované ako mobilné a jeho inštaláciou pod plniaci dopravník je možné zmeniť spôsob balenia materiálu. Obsluha zabezpečuje výmenu vriec. Proces striedavého navažovania na dvoch vážiacich miestach je automatizovaný.

Meranie a vyhodnocovanie navíjacej sily návinu vlákna
Pre zabezpečenie kvality návinu je merané a vyhodnocované napätie vlákna pri navíjaní. Do systému je zapojených 128 meraných miest. Hodnoty sú zobrazované priamo pri každom stroji a zároveň sú vyhodnocované na riadiacom PC. Podľa nameraných hodnôt je možné následne vyhodnocovať i vyťaženosť jednotlivých pracovísk a objem výroby.

Monitorovací a riadiací systém teplôt sušenia skleneného vlákna v sušiacich tuneloch
Riadiaci systém transportných vozíkov sušiacích tunelov
Systém zabezpečuje snímanie a reguláciu teploty v sušiacich tuneloch. Regulácia je zabezpečovaná cez riadenie vyhrievacích plynových horákov s prepojením na chladiace ventilátory. Podľa zvoleného harmonogramu sušenia v závislosti na čase (cca 16 hodín) je zabezpečovaná i automatizovaná doprava paliet pri vstupe do tunela, ich pohyb a výstup po ukončení procesu sušenia. Každý tunel má autonómne riadenie procesu. Celý systém je monitorovaný cez informačný program na PC. Do prevádzky bolo postupne zapojených 10 tunelov.

Dávkovanie tekutých komponentov pre výrobu spojiva
Systém zabezpečuje dávkovanie tekutých komponentov (duvilax, ….) z piatich zásobníkov. Z jednotlivých zásobníkov je materiál prečerpávaný do zmiešavacej nádoby, kde prebieha i samotné váženie. Každý zásobník je vybavený miešadlom. Zásobníky a dopravné potrubia sú v nerezovom prevedení. Okrem riadiacej a vážiacej časti bol predmetom dodávky i konštrukčný návrh linky, výroba a montáž technológie (zásobníky, čerpadlá, dopravné potrubia, motory a prevodovky na miešadlá).Praktické skúsenosti pri realizácii uvedených inštalácií dávajú ďalšie predpoklady pre realizáciu podobných aplikácií a dodávok. Alya sa nešpecializuje len na dodávku vážiacich častí a riadiacich systémov, ale v našich schopnostiach je ponúknuť i riešenia v oblasti strojárskej konštrukcie a kompletnej montáže.